ZARZĄDZANIE KOLOREM „COLOR MANAGEMENT”

Drukarnia Beniamin została zestandaryzowana zgodnie z normą ISO12647-2, ISO12647-7 odpowiadającymi za zgodność kolorystyczną produktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji.

Standaryzacja druku została wykonana zgodnie z metodyką pomiarową zawartą w ISO 12647-1 oraz wytycznymi PSO – Proces Offset Standard oraz standardów przemysłowych instytutu Fogry.

W oparciu o nadmienione wyżej normy proces przepływu informacji o obrazie został podzielony na poszczególne etapy, które pozwoliły na wyznaczenie w obrębie drukarni tzw „węzłów” w których można przeprowadzać kontrolę i dzięki czemu w pełni panować nad dokładnością i powtarzalnością procesu.

Pierwszy „węzeł” to kontrola pliku nadesłanego do drukarni pod kontem zawartości w nim profili barwnych zgodności gamutu barwnego pliku z możliwością jego odwzorowania na dalszym etapie produkcji.

Drugi „węzeł” to certyfikacja i bieżąca kontrola systemu proofingowego w oparciu o test kontrolny Ugra Fogra Media Wedge 3.0a oraz granice tolerancji parametru kolorymetrycznego dE zgodne z ISO 12647-7.

Trzeci „węzeł” to kontrola procesu świecenia płyt na CTP, wykonywana poprzez test linearyzacji płyt wykonywany co miesiąc.

Czwarty „węzeł” to bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, stopnia zużycia wałków farbowych, drukujących nadających, składu chemii na maszynie oraz stopnia zużycia obciągów gumowych.

piąty „węzeł” bieżąca kontrola powtarzalności druku oparta na pomiarach spektralnych testów kontrolnych i korektach na CTP takich parametrów jak przyrost wartości tonalnej, traping, kontrast, balans szarości, maksymalne nafarbienie czy wyznaczenie profilu gamutu barwnego maszyny który maksymalnie pokrywa się z gamutem profilu barwnego ISO coatedv2 oraz Fogra 39l.

Ostatni „węzeł” to bieżąca kontrola jakości wykonywana przez system closed loop, w pętli zamkniętej odbywa się kontrola wstępnego nafarbienia CIP korygowana przez system pętli z listwą spektralną Xrite mierzącą ColorBar zmieszczony na górze arkusza. Korekty do maszyny wysyłane są na bieżąco w trakcie trwania produkcji.

Dzięki opisanej powyżej procedurze kontroli jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom powtarzalność druku zgodną z wytycznymi standardów międzynarodowych jak ISO oraz przemysłowych.