PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ | ZAPYTANIE OFERTOWE

Ciele, dnia 14.06.2016 roku
Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4

86-500 Ciele

Zapytanie ofertowe nr. 1

Dotyczy: Zamówienia na prace B+R dotyczące zastosowania materiału grafenowego w druku poligraficznym.

1. Zamawiający:

Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4
86-500 Ciele
NIP: 5540388884
REGON: 091646033

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących rozwiązania obejmującego zastosowanie w druku poligraficznym materiału grafenowego jako składnika farby powstrzymującego migrację jonów metali ciężkich oraz spełniającego funkcje antybakteryjne. Badania prowadzone będą w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach naboru z Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:
1) Określenie granicznego rozmiaru płatków, który nie wpływa na technologie druku.
2) Badania prowadzące do określenia materiału lub materiałów grafenowych wykazujących zakładane właściwości oraz określające maksymalne stężenie materiału grafenowego w mieszance, zapewniające zakładane działanie.
3) Opracowanie metody wprowadzania materiału grafenowego dobranego według powyższych kryteriów do farby lub rozpuszczalnika lub lakieru. Uwzględnienie możliwości niepowodzenia i konieczności funkcjonalizacji. Weryfikacja własności otrzymanej farby lub lakieru pod kątem zakładanego działania.
4) Funkcjonalizacja mieszanki prowadząca do osiągnięcia stabilności farby do doby po jej produkcji.
5) Dalsze badania i opracowywanie optymalnej mieszanki na podstawie prowadzonych przez Zamawiającego testowych wydruków i analiz.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:
– Pieczątkę firmową oferenta
– Datę sporządzenia oferty
– Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
– Osobę do kontaktu w sprawie oferty
– Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze
– Cenę netto za wykonanie wskazanego zakresu badań
– Czytelny podpis oferenta

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. ofertę należy przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: biuro@beniamin-infoklaster.pl
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 24.06.2016 roku, do godz. 16.00
c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.06.2016 roku
d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

6. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
– ceny wykonania zamówienia – 100%

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

8. Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.

9. Dodatkowych informacji udziela p. Waldemar Szulc (biuro@beniamin-infoklaster.pl).

Z wyrazami szacunku
Waldemar Szulc
Ciele, dnia 14.06.2016 roku
Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4
86-500 CieleZapytanie ofertowe nr. 2

Dotyczy: Zamówienia na prace B+R dotyczące zastosowania materiału grafenowego w druku poligraficznym.

1. Zamawiający:

Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4
86-500 Ciele
NIP: 5540388884
REGON: 091646033

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących rozwiązania obejmującego zastosowanie w druku poligraficznym materiału grafenowego jako składnika farby powstrzymującego migrację jonów metali ciężkich oraz spełniającego funkcje antybakteryjne. Badania prowadzone będą w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach naboru z Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

Zakres badań w kontekście migracji jonów metali ciężkich:

1. Opracowanie i walidacja odpowiednich metod analitycznych w zakresie migracji Pb, Cd, Hg, Cr oraz innych pierwiastków określonych w normach bezpieczeństwa – Sb – antymon, As-arsen, Ba-bar, Se-selen, a także określenie możliwych do osiągnięcia dokładnych wartości docelowych w tym zakresie.
2. Określenie zawartości metali ciężkich w badanych farbach i lakierze, następnie przeprowadzenie badań testowych migracji metali (Pb, Cd, Hg, Cr) do płynów modelowych imitujących płyny ustrojowe, takich jak pot, ślina . Efektem końcowym niniejszych badań będzie określenie migracji jonów metali ciężkich z farby lub lakieru znajdującego się na wydruku testowym do płynu modelowego. Wynik ten zostanie poddany analizie, na podstawie której opracowane zostaną zalecenia co do składu mieszanki, pozwalające na osiągnięcie lepszych wyników. Badania obejma również inne pierwiastki określone w normie dot. bezpieczeństwa zabawek PN-EN 71-3 tj. Sb – antymon, As-arsen, Ba-bar, Se-selen.
3. Zależności od składu farby rozpatrzenie migracji innych pierwiastków istotnych ze zdrowotnego punktu widzenia. Opracowanie i walidacja odpowiednich metod analitycznych w tym zakresie. Badania testowe.
4. Udział w badaniach biegłości lub porównaniach międzylabolatoryjnych w zależności od dostępności programów PT/ILC.
5. Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.

Zakres badań prowadzonych w kontekście cech antybakteryjnych i grzybobójczych:

1. Opracowanie i walidacja metod analitycznych:
– w kierunku oznaczenia działania bakteriobójczego zgodnie z PN EN 1040:2000 i zgodnie z ISO 22196:2011
– w kierunku oznaczenia działania grzybobójczego ; zgodnie z PN EN 1275:2000.
2. Badania pilotażowe w kierunku właściwości bakteriobójczych tworzyw/ materiału pokrytego grafenem.
3. Badania pilotażowe w kierunku właściwości grzybobójczych tworzyw/ materiału pokrytego grafenem.
4. Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.
5. Badania toksykologiczne nad grafenem. Konieczne jest zweryfikowanie czy sam materiał grafenowy nie jest szkodliwy i czy nie migruje na zewnątrz.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:
– Pieczątkę firmową oferenta
– Datę sporządzenia oferty
– Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
– Osobę do kontaktu w sprawie oferty
– Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze
– Cenę netto za wykonanie wskazanego zakresu badań
– Czytelny podpis oferenta

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. ofertę należy przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: biuro@beniamin-infoklaster.pl
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 24.06.2016 roku, do godz. 16.00
c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.06.2016 roku
d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

6. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
– ceny wykonania zamówienia – 100%

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

8. Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.

9. Dodatkowych informacji udziela p. Waldemar Szulc (biuro@beniamin-infoklaster.pl).

Z wyrazami szacunku
Waldemar Szulc

Ciele, dnia 08.07.2016 roku

Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4
86-500 CieleZapytanie ofertowe nr. 3

Dotyczy: Opracowanie przez jednostkę naukową technologii i sposobu synchronizacji przeglądarek internetowych.

1. Zamawiający:

Beniamin Sp. z o.o. s.k.
ul. Wspólna 4
86-500 Ciele
NIP: 5540388884
REGON: 091646033

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez jednostkę naukową technologii i sposobu prowadzenia sprzedaży internetowej wg następującego opisu:
Klient w trakcie rozmowy telefonicznej jest powiadamiany o możliwości przyśpieszenia procesu poruszania się po stronie sklepu. Jeżeli się zgodzi otrzymuje informację np. mailową z linkiem do strony startowej. Po wejściu klienta na stronę startową przeglądarki internetowe klienta i telemarketera powinny pokazywać zawsze tą samą stronę, bez względu czy w link kliknie klient czy telemarketer. Całość synchronizacji przeglądarek powinna odbywać się w obrębie wydzielonej części serwisu www zamawiającego. Końcowe zamówienie powinien zawsze akceptować klient. Po zakończeniu procesu sprzedaży nie powinno istnieć żadne połączenie pomiędzy przeglądarkami. Proces synchronizacji powinien być całkowicie bezpieczny i nie naruszać poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez przeglądarkę internetową używaną przez klienta.

synchronizacji przeglądarek internetowych. Technologia zakłada możliwość przejęcia kontroli nad przeglądarką internetową klienta przez telemarketera firmy Beniamin i wsparcie w trakcie dokonywania zamówień oraz obsługi procesów w obrębie serwisu www Zamawiającego. Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.
Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:
1) opracowanie założeń dotyczących technologii prowadzących do stworzenia odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie procesów sprzedaży w czasie rzeczywistym za pomocą zsynchronizowanych przeglądarek internetowych klienta i telemarketera,
2) opracowanie na podstawie założeń pierwszej wersji systemu zawierającego podstawowe funkcje pozwalające na jego weryfikację i dalszy rozwój w trakcie badań,
3) przeprowadzenie testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w siedzibie wnioskodawcy i pod ścisłą kontrolą jednostki naukowej. System zostanie zaimplementowany na stronę beta firmy (wydzieloną na potrzeby projektu) i będzie testowany przez kadrę jednostki naukowej w celu weryfikacji systemu i wprowadzania modyfikacji i poprawek,
4) stworzenie wersji prototypowej systemu i zaimplementowanie jej do serwisu www firmy Beniamin,
5) przeprowadzenie testów w warunkach operacyjnych przy ścisłej obserwacji jednostki naukowej i dokonywaniu wszelkich niezbędnych poprawek w celu osiągnięcia zakładanej efektywności i funkcjonalności systemu.
Istotnym założeniem dla poszukiwanego rozwiązania jest jego działanie w ramach powszechnie używanych rozwiązań – tj. czynność przejęcia przeglądarki internetowej przez telemarketera nie może wymagać instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach klienta.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:
– Pieczątkę firmową oferenta
– Datę sporządzenia oferty
– Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
– Osobę do kontaktu w sprawie oferty
– Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze
– Wykaz kadry naukowej przewidzianej do realizacji zamówienia
– Wykaz posiadanej aparatury przewidzianej do realizacji zamówienia
– Cenę netto za wykonanie wskazanego zakresu badań
– Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań (etapy od 1 do 5 wskazane w punkcie 2. Przedmiot zamówienia)
– Czytelny podpis oferenta

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. ofertę należy przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: innowacje@beniamin-infoklaster.pl
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 20.07.2016 roku, do godz. 16.00
c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.07.2016 roku
d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

6. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
– ceny wykonania zamówienia – 100%

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

8. Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.

9. Dodatkowych informacji udziela p. Waldemar Szulc (innowacje@beniamin-infoklaster.pl).

Z wyrazami szacunku
Waldemar Szulc